Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH NA 2021 r. W GMINIE BODZENTYN

Wyświetl stronę główną » Podatki i opłaty lokalne » WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH NA 2021 r. W GMINIE BODZENTYN

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( teks jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 802 ze zm. ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni.

 

2. od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zakwaterowania odpowiadającej kodowi 55.20.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności, dla których stawka wynosi 9,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej ( różnica między stawką podstawową podatku od nieruchomości, a stawką preferencyjną jest pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, L 215 z 07.07.2020)).

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem domów letniskowych i garaży wolnostojących, dla których stawka wnosi 6,26 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

 

3. od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( teks jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm. ).

 

Podstawa Prawna:

Uchwała Nr XXXVI/294/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4448 )

PODATEK ROLNY

W 2021 r. podstawą wymiaru podatku rolnego jest uchwała Nr XXXVI/293/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.

W związku z tym stawki podatku rolnego na 2021 r. wynoszą:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – 2,5 q x 40,00 zł = 100,00 zł,
  2. od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 5,0 q x 40,00 zł = 200,00 zł.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVI/293/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4447 )

 

PODATEK LEŚNY

W 2021 r. podstawą wymiaru podatku leśnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. ( Mon. Pol. z 2020 r. poz. 983 ).

W związku z tym stawki podatku leśnego na 2021 r. wynoszą:

  1. z 1 ha fizycznego lasu - 0,220 m³ x 196,84 zł za 1 m³ = 43,3048 zł,
  2. z 1 ha fizycznego dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w pkt 1, ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6524 zł.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. ( Mon. Pol. z 2020 r. poz. 983 ).

Informacje

Rejestr zmian

2020-12-21

Edycja artykułu - Michał Furmańczyk

2020-12-21

Dodanie artykułu - Michał Furmańczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.