Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie RG.6220.4.6.2020

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie RG.6220.4.6.2020

Podtytuł: o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych‘’. Lokalizacja przedsięwzięcia: działka ewid. 334/6, obręb 0024 Wilków, gm. Bodzentyn.

                                                                                                                     Bodzentyn, dnia 05.01.2021 r.

RG.6220.4.6.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2020 poz. 283 ze zm.) w związku z wprowadzoną zmianą art. 74 ust 3 i 3a ujętą w ustawie  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1712) oraz na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tj.:Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

informuje,

o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego na wniosek z dnia 16.07.2020 r. (data wpł. 27.07.2020 r.) Pana Sławomira Mazur w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych‘’. Lokalizacja przedsięwzięcia: działka ewid. 334/6, obręb 0024 Wilków, gm. Bodzentyn.

W prowadzonym postępowaniu uzyskano opinię: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie opinii nie uznającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję się, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia strony postępowania mają możliwość zapoznawania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie ustnie do protokołu w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia bezpośrednio w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, w godzinach pracy urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: admin@bodzentyn.pl)

Brak uwag i wniosków w wyżej wskazanym terminie spowoduje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości tj. Wilków lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu www.bodzentyn.bip.jur.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa poprzez podanie do publicznej wiadomości wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz w miejscowościach realizacji przedsięwzięcia wraz z zamieszczeniem na stronie internetowej urzędu www.bodzentyn.bip.jur.pl .

2. Pan Sławomir Mazur.

3. A/a.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-01-05

Dodanie artykułu - Wioletta Świetlik

2021-01-05

Dodanie załącznika/ załączników - Wioletta Świetlik

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.