Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie RG.6220.3.12.2021

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie RG.6220.3.12.2021

Podtytuł: o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej BT 12447 Święta Katarzyna 3 na dz. nr 649 w miejscowości Wilków, gmina Bodzentyn, pow. Kielecki, woj. świętokrzyskie’’. Lokalizacja przedsięwzięcia: obręb geodezyjny: Wilków.

Bodzentyn, dnia 31.05.2021 r.

RG.6220.3.12.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.  U.  z  2021  r. poz. 735) oraz w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

informuje, o zakończeniu postępowania dowodowego

prowadzonego na wniosek z dnia 28.01.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 29.01.2021 r.) złożony przez pełnomocnika Pana Marcina Osial reprezentującego POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.:

,,Budowie instalacji radiokomunikacyjnej  telefonii komórkowej BT 12447 Święta Katarzyna 3 na dz. nr 649 w miejscowości Wilków, gmina Bodzentyn, pow. Kielecki, woj. świętokrzyskie’’.
Lokalizacja przedsięwzięcia: obręb geodezyjny: Wilków.

Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały
do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję się, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia strony postępowania mają możliwość zapoznawania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie ustnie do protokołu w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia bezpośrednio w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, w godzinach pracy urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: admin@bodzentyn.pl).

Brak uwag i wniosków w wyżej wskazanym terminie spowoduje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości tj. Święta Katarzyna, Wilków lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu www.bodzentyn.bip.jur.pl. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-05-31

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2021-05-31

Dodanie artykułu - Piotr Szafraniec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.