Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.9.5.2022 z dnia 04.08.2022 r.r.

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.9.5.2022 z dnia 04.08.2022 r.r.

Podtytuł: stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1413T oraz nr 1415T w msc. Sieradowice Parcele-Sieradowice Drugie, Śniadka Druga, Śniadka Pierwsza”

Bodzentyn, dnia 04.08.2022 r.

RG.6220.9.6.2022

 

 

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2021 r. poz. 735) zawiadamia, że dnia 04.08.2022 r. została wydana decyzja znak: RG.6220.9.5.2022 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1413T oraz nr 1415T w msc. Sieradowice Parcele-Sieradowice Drugie, Śniadka Druga, Śniadka Pierwsza”

Lokalizacja przedsięwzięcia: Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie kieleckim, na terenie gminy Bodzentyn, w m. Sieradowice Parcele, Sieradowice Drugie, Śniadka Druga, Śniadka Pierwsza.

Inwestor: Zarząd Powiatu Kieleckiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce.

W prowadzonym postępowaniu uzyskano od: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Radomiu opinie i postanowienia nie uznające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska, w godzinach urzędowania.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie pod adresem: www.bodzentyn.bip.jur.pl., a także na tablicach ogłoszeń m. Sieradowice Parcele, Sieradowice Drugie, Śniadka Druga, Śniadka Pierwsza gmina Bodzentyn.

 

Termin wywieszenia obwieszczenia: od dnia 04.08.2022 r. do dnia 18.08.2022 r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-08-04

Dodanie artykułu - Justyna Hajduk

2022-08-04

Dodanie załącznika/ załączników - Justyna Hajduk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.