Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Wyświetl stronę główną » Wybory Ławników » INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających  w sprawach rozpoznawczych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Sądzie Rejonowym w Starachowicach, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach w oparciu o art. 161 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217) zwrócił się do Rady Miejskiej w Bodzentynie z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów

na ławników na kadencję 2024-2027:

- do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 2 ławników, 

w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 ławników;

- do Sądu Rejonowego w Starachowicach – 1 ławnik.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać zgodnie z art. 162 §1 ww. ustawy radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,  
  z wyłączeniem partii politycznych,
 4. oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w art. 162 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

Zgodnie z  art. 158 ww. ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Zgodnie z art. 159 ławnikami  nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy
na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121, poz. 693).

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/ oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl,                             
 2. w Biurze Rady Miejskiej w Bodzentynie (w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.15 – 15.15) ul. Suchedniowska 3, tel. (41) 3115 010, w. 29.

 

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy, tj.:

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławnika ponosi Skarb Państwa.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie, kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku (pkt 11 formularza) podstawę zwolnienia z kosztów opłaty : Art. 162 §2 pkt. 1 w związku z art 162 § 7 ustawy  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2072 ze zm.).

Kandydaci na ławników powinni przedłożyć zaświadczenie/oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika lub listę, o której mowa w art. 162 §4 ww. ustawy, podpisaną przez 50 obywateli, którzy zgłaszają daną osobę jako kandydata na ławnika.

 1. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;  
 3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2021 poz. 1050 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 4. 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku  o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 5. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia
z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego
z rejestru, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. 

 1. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, o której mowa
  w art. 162 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3 (w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki 8.00 – 16.00,
od wtorku do piątku 7.15 – 15.15),  tel. (41) 3115 010.

 

Bez dalszego biegu pozostaną zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub które nie spełnią wymogów formalnych. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Bodzentynie, tel. (41) 3115 010, w. 29.

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 217) – tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
  na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121 poz. 693).

 

 

 

                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

                                                                                                         /-/ Dariusz Skiba

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
 2. Klauzula informacyjna;
 3. Oświadczenie dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych;
 4. Oświadczenie, że kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 5. Oświadczenie dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika;
 6. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika;
 7. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-05-19

Dodanie załącznika/ załączników - Michał Furmańczyk

2023-05-19

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Furmańczyk

2023-05-19

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Furmańczyk

2023-05-19

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Furmańczyk

2023-05-19

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Furmańczyk

2023-05-19

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Furmańczyk

2023-05-19

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Furmańczyk

2023-05-19

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Furmańczyk

2023-05-19

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Furmańczyk

2023-05-19

Dodanie artykułu - Katarzyna Furmańczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.