Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RG.6220.16.1.2022 z dnia 24.08.2022 r.

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RG.6220.16.1.2022 z dnia 24.08.2022 r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na ternie działki ewidencyjnej nr 402/34 usytuowanej w miejscowości Wilków gmina Bodzentyn (Jedn. ewidencyjna: Bodzentyn- obszar wiejski, obręb: 0024 Wilków) wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki budowlane”

Bodzentyn, dnia 24.08.2022 r.

RG.6220.16.1.2022                                      

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a,

            że na wniosek z dnia 09.08.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.08.2022 r.) złożony przez podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia (osobę fizyczną) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na ternie działki ewidencyjnej nr 402/34 usytuowanej w miejscowości Wilków gmina Bodzentyn (Jedn. ewidencyjna: Bodzentyn- obszar wiejski, obręb: 0024 Wilków) wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki budowlane”.

Informuję, że Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie na podstawie art. 64 ust. 1 „ustawy ooś” wystąpił z pismem znak: RG.6220.16.2.2022 z dnia 24.08.2022 r. do organów opiniujących tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Kielcach, o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bodzentyn.bip.jur.pl., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w m. Wilków gmina Bodzentyn oraz w m. Krajno Zagórze gmina Górno, a także w siedzibie Urzędu Gminy Górno i Biuletynie Informacji Publicznej tego Urzędu.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

            Niniejsze obwieszczenie udostępniono na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24.08.2022 r. na okres 14 dni.

 

Data wywieszenia obwieszczenia…………………….

Data zdjęcia obwieszczenia …………………………

Podpis ....................................................................

 

 

Otrzymują:
1. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 Kpa - obwieszczenie.

Sporządziła: Justyna Hajduk

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-08-24

Dodanie artykułu - Justyna Hajduk

2022-08-24

Dodanie załącznika/ załączników - Justyna Hajduk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.