Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Zmiana terminu składania ofert

Wyświetl stronę główną » Przetargi » - przetargi 2020 rok » Wyjaśnienia treści SIWZ oraz Zmiana terminu składania ofert

Podtytuł: dot. postępowania na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn w 2020 r.”

BZP.271.60.2020                                                                             Bodzentyn 16.10.2020

 

 

Dot. postępowania na realizację zamówienia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn w 2020 r.”

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zwanej dalej „PZP”, w związku z pytaniami Wykonawców udziela wyjaśnień treści SIWZ

 

 

 1. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego dobór klas oświetleniowych i ich parametrów nie został wykonany zgodnie z obowiązującą normą PN 13201-2016. Prosimy o przedstawienie diagramów dotyczących doboru klas oświetleniowych łącznie z przeprowadzonymi pomiarami ruchu kołowego jako danę podstawową do doboru klas.

Odpowiedź: Postępowanie przetargowe jest prowadzona w języku polskim a norma PN-EN 13201-2016 nie jest przetłumaczona na język polski. Zamawiający stosuje ostatnią wersję normy PN 13201 przetłumaczonej na język polski.

 1. Z przeprowadzonej wizji w terenie posiadamy wiedzę, że przyjęte w założeniach odległości pomiędzy słupami i ich lokalizację w stosunku do krawędzi asfaltu, szerokość jezdni znacząco odbiegają od przedstawionych w założeniach. W przypadku pozyskania powyższego zadania dokonamy kompleksowej inwentaryzacji każdego punktu oświetleniowego i w przypadku innych parametrów od założonych w tabeli nr 1 będziemy wnioskowali o roboty dodatkowe polegające na przeprowadzeniu inwentaryzacji, dokonanym doborze opraw oraz montażu opraw spoza oferty. Powyższe zestawienie zostało wykonane z rażącą niedbałością ze strony opracowującego i narażają Zamawiającego na prześwietlenie miejsc w których oprawy są bliżej od siebie lub niedoświetlenie i powstania półmroków, jeśli odległości te są większe od przyjętych. Jednocześnie Zamawiający w przypadku wykonania pomiarów fotometrycznych w warunkach innych niż określonych w ww. tabeli z ich negatywnym skutkiem nie ma możliwości wymagania czegokolwiek od wykonawcy, który wykonał prace zgodnie z dokumentacją przetargową. 

Zapisy narażają zamawiającego, że wybudowana sieć która nie będzie spełniała określonych i obowiązujących przepisów dotyczących oświetlenia drogowego i linii energetycznych. Jednocześnie, jeśli dojdzie np.

W dokumentacji projektowej zał. 11 określona jest wysokość zwieszenia oprawy 9m i jest to zgodne z dołączonymi obliczeniami fotometrycznymi jednak poniżej zestawienia tabelarycznego jest adnotacja „dopuszcza się korektę wysokości montażu wysięgnika w granicach możliwych dla przewidzianej konstrukcji - możliwe przyjęcie wysokości montażu oprawy w granicach od 8m do 9m” czyli można rozumieć, że Wykonawca wykonuje obliczenia fotometryczne dla wysokości 9m, następnie montuje oprawę na 8m dla których nie są spełnione wartość z obliczeń i to zarządca drogi bierze na siebie

Odpowiedź: Zamawiający korzysta z istniejących stanowisk słupowych udostępnionych przez PGE Dystrybucja. W związku z tym lokalizacja tych słupów pozostaje bez zmian i projekt jest dostosowany do istniejących warunków. Zamawiający nie przewiduje żadnych prac dodatkowych i obowiązkiem wykonywany jest realizacja prac zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany muszą być zatwierdzone przez projektanta. Korektę wysokość zawieszenia opraw należy zastosować na etapie obliczeń fotometrycznych. Jeśli nastąpi korekta zawieszenia opraw przy wykonywaniu obliczeń fotometrycznych to w trakcie realizacji należy wykonać montaż zgodnie z przedstawionymi obliczeniami.

 1. „W części sterującej złącza oświetleniowego, należy wykonać podłączenie obwodów za pomocą stycznika sterowanego poprzez sterownik połączony z zegarem astronomicznym.” – proszę o określnie o jaki sterownik chodzi i podanie jego parametrów technicznych.

Odpowiedź: Sterownik jest integralnym elementem urządzenia „zegar astronomiczny”.

 1. Okablowanie toru zasilającego złącza oświetleniowego wykonać przewodem LgY 10mm², natomiast okablowanie toru sterowania (zasilanie zegara, przełącznika ręczne/automat i cewki stycznika) przewodem LgY 1,5mm2. – jakim przekrojem przewodu mają być wykonane połączenia w szafce oświetleniowej

Odpowiedź: Okablowanie toru zasilającego złącza oświetleniowego wykonać przewodem LgY 10mm², natomiast okablowanie toru sterowania (zasilanie zegara, przełącznika ręczne/automat i cewki stycznika) przewodem LgY 1,5mm2.

 1. Należy wykonać podłączenia do nowego złącza oświetleniowego istniejących obwodów oświetleniowych, które będą zasilane przewodami AsXSn z żyłami o przekroju 25mm2, prowadzonymi w rurze osłonowej RL 37, poprzez podłączenie do istniejących przewodów oświetleniowych wychodzący na sieć, umieszczonych w istniejącej rozdzielnicy oświetlenia w skrzyni stacji transformatorowej zgodnie ze Załącznikiem – SCHEMAT IDEOWY ZŁĄCZA OŚWIETLENIOWEGO ZLOU – prosimy o przedstawienie pisemnego uzgodnienia z PGE Dystrybucja S. A. pozostawienia przewodów oświetleniowych w istniejącej rozdzielnicy oświetlenia w skrzyni stacji transformatorowej gdyż w naszej ocenie jest to rozwiązanie nie dopuszczalne ze strony użytkownika i gestora sieci. Przeprowadzenie modernizacji ma na celu wyniesienie infrastruktury oświetleniowej z majątku PGE Dystrybucja S. A. a takie rozwiązanie nadal pozostawia punkt styku w rozdzielni NN. Jednocześnie w dokumentacji przetargowej nie jest sprecyzowane czy piony zasilające obwody odbiorcze mają być wymienione czy możliwe jest pozostawienie istniejących 

Odpowiedź: Projekt jest opracowany zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja oddział Skarżysko. Uzgodniony projekt zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy.

 1. W wymaganiach dotyczących materiałów przewidzianych do zabudowy są w niektórych przypadkach podane bardzo dokładnie wskazując na konkretnych dostawców przewidzianych do montażu np. szafka oświetleniowa - obudowa IP44, kategoria palności FH2-7, I K10, kolor RAL7035, dwukomorowa, wymagane wymiary szafki: 522x620x242

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

 1. Zastanawiające są też zapisy np. o temperaturze pracy urządzeń -30 do +35 stopni Celsjusza. Zapis ten mówi wprost, że jeśli gwarant udowodni zamawiającemu, że eksportował oprawy w temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza (co nie jest trudne do osiągnięcia w miesiącach letnich) wówczas zamawiający utracił gwarancję z uwagi na pracę urządzeń w temperaturach przekraczające wymagane.

 

Odpowiedź: Wymagania pozostają bez zmian.

 

 1. Oprawy muszą być wyposażone w gniazdo typu Zhaga co preferuje jej wytwórcę firmę Signify. Na rynku dostępne są jeszcze inne popularne rozwiązania np. gniazdo NEMA. Dopuszczenie obu urządzeń poszerza zakres firm dopuszczonych do udziału w zamówieniu publicznym.

Odpowiedź: Należy zwrócić uwagę, że następuje postęp technologiczny, w szczególności w zakresie technologii oświetlenia zewnętrznego. Złącze NEMA 5/7 pin jest złączem sprzed wielu lat, stosowanym w technologii opraw wysokoprężnych i adoptowanym do opraw energooszczędnych LED. Złącze to posiada wiele wad, m.in. wymaga napięcia 230 V na zewnętrz oprawy, urządzenia sterujące umieszczone w złączu NEMA 5/7 pin zawierają elementy elektroniczne, które występują również wewnątrz oprawy, są zdublowane. Zamawiający musi ponieść podwójny koszt duplikowanych urządzeń a w szczególności utrzymać te urządzenia po okresie gwarancji.  

Zostało zweryfikowane, że przynajmniej kilku producentów oferuje oprawy ze złączem Zhaga (zgodna z Book 18 lub równoważne złącze niskonapięciowe) oraz jest przynajmniej kilku niezależnych producentów podzespołów zasilających wymaganych do tego typu złączy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

 

 1. Od oprawy wymagany jest stopień ochrony np. przed uderzeniami na poziomie min. IK08 – dziś standardem jest min. IK09 a powyższy zapis jest niekorzystny dla zamawiającego umożliwiający zamontowanie przestarzałych urządzeń wycofywanych z rynku.

Odpowiedź: Wymagania pozostają bez zmian.

 

 1. Oprawy muszą posiadać zakres regulacji od -15 stopni do 0 stopni gdzie przy modernizacji opraw wskazany jest zakres regulacji dokładnie odwrotny umożliwiający regulację opraw np. na +15 (do góry) stopni w przypadku oddalenia ich od drogi. Zapis bardzo niekorzystny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres regulacji uchwytu opraw +/-15 stopni.

 

 1. W opisie przedmiotu zamówienia stosuję się nazwy własne jak np. BOP-R 0,5/10 i inne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

 

 1. W opisie wysięgnika nie podano podstawowego parametru przy ich opisie, czyli grubości ocynku i sposobu jego mierzenia.

Odpowiedź: Wymagania pozostają bez zmian.

 

 1. W opisie podano, że oprawy mają być montowane pod linią co jest niezgodne z wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A.

Odpowiedź: Projekt wyraźnie opisuje, że wysięgniki muszą być montowane nad linią, a w wyjątkowych przypadkach pod linią, projekt str. nr 5 : „Montaż wysięgników musi być wykonany w sposób jednolity z istniejącymi ciągami oświetleniowymi nad linią zasilającą. Montaż należy prowadzić w sposób zapewniający wyniesienie oprawy na wymaganą wysokość tj. 8 m do 9 m dla oświetlenia ulicznego zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi… Dla sytuacji szczególnych (tylko jeżeli występuje rzeczywista trudność montażu nad linią jak gniazdo bocianie, brak miejsca ze względu na ilość przyłączy), dopuszcza się montaż wysięgników pod linią n.n.”

 

 1. Po przebudowie oświetlenia należy wyraźnie oznaczyć przewody, których właścicielem jest Gmina, poprzez montaż trwałej, ściśle przylegającej do przewodu opaski koloru żółtego o szerokości 20 centymetrów na pierwszym i ostatnim prześlę każdego obwodu – w naszej ocenie jest to rozwiązanie, na które PGE Dystrybucja S. A.  nie wyrazi zgody, tak więc prosimy o przedstawienie pisemnego uzgodnienia.

Odpowiedź: Projekt jest opracowany zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja oddział Skarżysko. Uzgodniony projekt zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy

 1. Plan bioz - jako zagrożenie np. nie jest wymieniona linia SN a prace w jej pobliżu są niezbędne do wykonania ze względu na wyniesienia układów pomiarowych. W palnie BIOZ nie ma żadnej wzmianki o tym, że prace będą prowadzone na majątku PGE Dystrybucja S. A. i konieczne jest uzyskanie poleceń na pracę i ich realizacji zgodnie z zapisami

Odpowiedź: Zamawiający załącza aktualizację projektu z dnia 14.10.2020. Zmiany w projekcie oznaczono kolorem żółtym.

 

 1. Kompletnie niezrozumiałe jest w naszej ocenie unieczynnienie istniejącej napowietrznej oświetleniowej linii wykonanej jako łączonej z linią przesyłową np. typu ASXSn 4x50+25mm2 a budowanie w jej miejsce nowej linii wykonanej przewodami ASXSn 2x25mm2. Jest to zabieg kompletnie bez uzasadnienia ekonomicznego – po wybudowaniu takiej linii będzie ona użytkowana przez PGE Dystrybucja S.A. kilkadziesiąt lat a Państwo wydatkujecie środki mieszkańców na budowę takiej samej równoległej linii napowietrznej. Opłatę za użytkowanie istniejącej linii i tak Państwo uiszczacie w ramach umów podpisanych z operatorem OSD.

Odpowiedź: Projekt jest opracowany zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja oddział Skarżysko.

 

 1. W kosztorysie podano jako opis „Montaż/Wymiana” proszę o określnie co ma wykonać oferent montaż czy wymianę urządzenia.

Odpowiedź: Wykonawca ma wykonać montaż nowych wysięgników w przypadku dowieszenia nowej oprawy na słupie pusty (przestawione na Planie Zasilania) i wymianę w przypadku, gdzie występuje demontaż istniejącej oprawy.

 

 1. W kosztorysie przyjęto jedynie montaż ograniczników – proszę o pisemne potwierdzenie, że istniejące ograniczniki mają pozostać zabudowane na linii i proszę o pisemne uzgodnienie powyższego z PGE Dystrybucja S. A.

Odpowiedź: Projekt jest opracowany zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja oddział Skarżysko. Uzgodniony projekt zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy

 

 1. W kosztorysie badana jest skuteczność ochrony przeciwporażeniowa każdej oprawy gdzie podstawowym parametrem jest pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na całym obwodzie i takich pomiarów wymaga PGE Dystrybucja S. A. jako właściciel infrastruktury.

Odpowiedź: Wymagania pozostają bez zmian.

 

 1. Proszę o rozdzielnie pozycji nr 5.1.2 gdyż inna cena będzie na demontaż przewodów AL 25mm2 a inna na unieczynnienie istniejących przewodów ASXSN 25mm2.

Odpowiedź: Przedmiar pozostaje bez zmian.

 

 1. W kosztorysie nie są do wykonania pomiary rezystancji izolacji nowo montowanej linii ASXSn 2x25mm2 oraz uziemienia na nowomontowanych ogranicznikach bez czego PGE Dystrybucja S. A. nie dokona odbioru zainstalowanych urządzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza aktualizację projektu z dnia 14.10.2020. Zmiany w projekcie oznaczono kolorem żółtym.

 

 1. W ramach zadania należy dokonać wyniesienia układów pomiarowych z istniejących rozdzielni nn – prosimy o udostępnienie uzgodnionych dokumentacji projektowych w PGE Dystrybucja S. A. na ten zakres, gdyż ich opracowanie nie jest przedmiotem zamówienia a bez nich nie jest możliwe wykonanie czynności.

Odpowiedź: Projekt jest opracowany zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja oddział Skarżysko. Uzgodniony projekt zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy

 

 1. W związku z chęcią udziału w niniejszym postępowaniu, wnosimy o wyjaśnienie poniższych wątpliwości: biorąc pod uwagę termin składania ofert, tj. 19.10, można sądzić, że podpisanie umowy nie nastąpi wcześniej niż około połowy listopada. Natomiast aktualna dynamiczna sytuacja związana z covid, może spowodować opóźnienia zarówno w produkcji opraw oświetleniowych, jak i samego ich montażu, dlatego wnosimy o wydłużeni terminu realizacji niniejszej inwestycji do 31.12.2020

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje znacznie szybsze podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą a sytuacja związana z covid jest opisana w § 14 pkt.2 litera d) tiret czwarty wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w związku z powyższym termin realizacji niniejszej inwestycji pozostaje bez zmian.

 

Jednocześnie

Ze względu na dużą ilość pytań do treści SIWZ Zamawiający zmienia termi składania ofert podany w ogłoszeniu z 19.10.2020 g 12;00 na  - 22.10.2020 g 12;00 r. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540203723-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.   

             

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-10-16

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2020-10-16

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Szafraniec

2020-10-16

Dodanie artykułu - Piotr Szafraniec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26 - 010 Bodzentyn

NIP Urzędu Miasta i Gminy:

664 15 28 123

REGON Urzędu Miasta i Gminy: 000534718

NIP Gminy: 657 25 15 240

REGON Gminy: 291009700

tel. ( 041 ) 31-15-010,
tel. ( 041 ) 31-15-511,
fax:( 041 ) 31-15-114

 

Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek  800-1600

wtorek-piątek  715-1515

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.